Ο Σύλλογος Γονέων είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και μαζικές μορφές Εθελοντισμού σήμερα. Υπάρχει και λειτουργεί με την συμμετοχή και την προσφορά των γονιών που θυσιάζουμε αρκετό προσωπικό χρόνο και λίγα χρήματα για να προσφέρουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο Σχολείο.

Ο Σύλλογος δεν είναι υπόθεση λίγων που ασχολούνται και είναι στα πράγματα . Δεν είναι λέσχη, παρέα ή ομάδα. Είναι χώρος ελεύθερος και ανοιχτός που συμμετέχουμε οι πολλοί, χωρίς κοινωνικές, πολιτικές ή άλλες διακρίσεις.

Η λειτουργία και παρουσία του Συλλόγου Γονέων μέσα στο Σχολείο είναι θεσμοθετημένη και νομικά κατοχυρωμένη (ν.1556/1985 και ν.2621/1998, Άρθρο 2.)

Πρωταρχικός σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει στην βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας, καθώς και της ασφάλειας και της υγιεινής των παιδιών. Για την επίτευξη των στόχων του ο Σύλλογος ενημερώνει και συντονίζει τους γονείς, συνεργάζεται με την Διεύθυνση του Σχολείου και με τον Δήμο, συμμετέχει στα αντίστοιχα όργανα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο νόμος.

Ο Σύλλογος Γονέων
ΔΕΝ  έχει σκοπό

  • να διοικήσει το Σχολείο
  • να κατευθύνει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο
  • να αναλάβει τις υποχρεώσεις του Δήμου, του Ο.Σ.Κ. και του Κράτους απέναντι στο Σχολείο.

Ο Σύλλογος Γονέων δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται από τις διάφορες δραστηριότητες και από τις συνδρομές των μελών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αναβάθμιση και την υποστήριξη του Σχολείου.

Μέλη του είναι αυτοδίκαια όλοι οι Γονείς. Τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Συγκαλείται τακτικά μια φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε είναι απαραίτητο. Ο Σύλλογος διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αιρετό και η θητεία του είναι διετής.

Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου, όπου και εκπροσωπείται, μαζί με τους Συλλόγους όλων των σχολείων όλων των βαθμίδων του Δήμου. Επίσης εκπροσωπείται στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Η εκπροσώπηση γίνεται με αιρετούς εκπροσώπους.